Ibandronat sodyum

Sentetik bisfosfonat; Kemik rezorpsiyon inhibitörü. 1 4

Postmenopozal kadınlarda osteoporozun önlenmesi. 1 Erken yumurtalık yetmezliği, ailede osteoporoz öyküsü, endokrin bozukluklar (örneğin tirotoksikoz, hiperparatiroidizm, Cushing sendromu, hiperprolaktinemi, insüline bağımlı diabetes mellitus), erken menopoz, önceki kırık, yüksek kemik döngüsü, azalmış kemik mineral yoğunluğu (≥ Ince vücut ağırlığı, düşük vücut ağırlığı, beyaz veya Asya ırkı, aşırı alkol alımı, bazı ilaçlarla (örn., Kortikosteroidler) tedavi, düşük diyet kalsiyum veya D vitamini alımı, hareketsiz yaşam tarzı ve sigara içilmesi. 5 6 8 18 42 43

Postmenapozal kadınlarda osteoporozun tedavisi. 1 3 7

Oral: Eğer diyet alımı yetersiz ise, ilave kalsiyum ve D vitamini 7 temin edin. 1 18

IV: Diyetle alınan kalsiyum ve vitamin D’nin yeterliliğinden bağımsız olarak, ilave kalsiyum ve D vitamini gerekir. 7 18

İlk yemeğin, içeceğin (sade sudan başka) veya oral olarak verilen diğer ilaç veya takviyeden (vitaminler, antasitler ve kalsiyum dahil) en az 60 dakika önce tam cam (180-240 mL) içeren düz bir su ile oral yoldan idare edin gün. 1 4 5 16 (Bkz. Farmakokinetikleri Altındaki Gıdalar.)

Uygulamayı takiben ≥60 dakika yatmayınız. 1 5

Tabletleri emmek ya da çiğnemek için kullanmayın; Orofaringeal ülserasyon için potansiyel. 1 5 (Dikkat Altındaki Üst GI Efektlerine bakın.)

Günlük bir oral dozu sabah kaybederseniz, o gün aynı gün kaybedilen dozu almayın. 5 Ertesi gün düzenli programa devam edin. 1 5

Aylık olarak uygulandığında tabletleri her ay aynı gün sabahleyin. 1 5 Eğer bir aylık doz kaçırılmışsa ve sonraki planlanan doz 7 günden fazla ise, hatırladıktan sonra ertesi sabah cevapsız dozu alıp normal programa devam edin. 1 5 Sonraki planlanan doz 1-7 gün uzaklıktadır, düzenli programı uygulayın; 1, aynı hafta içinde birden fazla 150 mg tablet kullanmayınız. 1 5

Bir sağlık uzmanı tarafından her 3 ayda bir kez IV enjeksiyon ile idare edin. 7

Enjeksiyon sadece IV uygulanmalıdır. 1 7 18 Kurulmamış olan diğer yollarla verilen IV enjeksiyonunun güvenliliği ve etkinliği. 7

Bir doz kaçırılmışsa, mümkün olan en kısa sürede bir sağlık uzmanıyla idareyi yeniden planlayın. 7 8 Sonraki enjeksiyonları 3 aylık aralıklarla programlayın; Her 3 ayda bir kez olmak üzere daha sık uygulanmamalıdır. 7 8

Böyle bir uygulama doku hasarına neden olabileceğinden intra-arteriyel veya paravenous enjeksiyonu önlemeye dikkat edin. 7

15-30 saniyelik bir süre boyunca IV uygulayın. 7 8

Ibandronat sodyum (monosodyum monohidrat olarak) olarak bulunur; Doz, ibandronat açısından ifade edildi. 1 7

2.5 mg günde bir kez. 1 Alternatif olarak, aylık olarak 150 mg’lık bir dozaj düşünülebilir. 1

2.5 mg günde bir kez veya 150 mg ayda bir kez. 1

Optimum tedavi süresi oluşturulamadı. 1 28 Üç yıllık tedavi süresince kırık azaltmayı destekleyen verilere dayanan güvenlik ve etkililik. 1 28 Bifosfonat alan tüm hastalarda periyodik olarak tedavinin devam ettirilmesi ihtiyacını yeniden değerlendirin. 1 28

Her 3 ayda bir kez 3 mg. 7

Optimum tedavi süresi oluşturulamadı. 7 28 Bir yıllık tedaviden sonra kırık redüksiyonunu destekleyen verilere dayalı IV ibandronatın güvenilirliği ve etkinliği. 7 Bifosfonat alan tüm hastalarda periyodik olarak devam eden tedaviye duyulan gereksinimi yeniden değerlendirin. 7 28

Dozaj ayarlamaları gerekli değildir. 1 7

Hafif ila orta derecede böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlamaları gerekli değildir (Cl cr ≥ 30 mL / dakika); Ciddi böbrek yetmezliği olan hastalarda (Cl cr <30 mL / dakika) kullanılması önerilmez. 1 4 18 Ağır böbrek yetmezliği olan hastalara uygulanmamalıdır (Cl cr <30 mL / dakika, S cr> 2.3 mg / dL). 7 18

Dozaj ayarlamaları gerekli değildir. 1 7

Oral: Özofagus boşalmasını geciktiren özofagus anormallikleri (örn., Striktür, akalazya). 1 5

Oral ve IV: Düzeltilmemiş hipokalsemi. 1 5 7 8

Oral ve IV: Formülasyondaki ibandronat veya herhangi bir bileşen için bilinen aşırı duyarlılık. 1 5 7 8

Oral: ≥60 dakika dik duramama veya dik duramama. 1 5

Olası ciddi advers yemek borusu etkileri (örneğin, özofajit, yemek borusu ülseri, erozyon, darlık, delinme). 1 2 (Doz ve Uygulama Altındaki Ağızdan Uygulamaya bakınız.) Herhangi bir bulgu izlemek ve disfaji, odinofaji, yeni veya kötüleşen mide yanması veya retrosternal ağrı oluşursa kesilmelidir. 1

Üst GI hastalığı geçmişi olan hastalarda (ör., Barrett özofagusu, disfaji, diğer özofagus hastalıkları, gastrit, duodenit, ülserler) dikkatle kullanın. 1 Post-pazarlama deneyimi sırasında mide ve duodenal ülserler (bazıları ciddi ve komplikasyonlarla birlikte) rapor edilmiştir. 1

Enjeksiyon, bir sağlık uzmanı tarafından IV uygulanmalıdır; IV olmayan (örneğin, arter içi) yollarla uygulanmamalıdır. 7 (Dozaj ve Yönetim Altındaki Yönetim Riskleri konusuna bakın.)

Diğer bisfosfonatlar gibi, IV verildiğinde serum kalsiyum konsantrasyonlarında geçici düşüşe neden olabilir. 7

Tedaviye başlamadan önce doğru hipokalsemi, hipovitaminoz D ve diğer kemik ve mineral metabolizma bozukluklarını düzeltin. 1 7 8 18

Oral: Günlük alım yetersiz ise, ek kalsiyum ve vitamin D uygulayın. 1 5 18

IV: Diyetle alınan kalsiyum ve vitamin D’nin yeterliliğinden bağımsız olarak, ilave kalsiyum ve D vitamini gerekir. 7 18

Genellikle IV verilen bisfosfonat alan hastalarda çene osteonekrozu ve osteomiyelit rapor edilmiştir. 1 7 13 Kanser hastalarında çoğunlukla diş prosedürleriyle (örneğin diş çekimi) birliktedir ancak bazı olgular postmenopozal osteoporozlu hastalarda veya diğer teşhislerde ortaya çıkmıştır. 1 7 13 Bilinen risk faktörleri arasında kanser, kemoterapi, radyasyon terapisi, kortikosteroidler, kötü oral hijyen, önceden mevcut dişhekimliği hastalığı, anemi, koagülopati ve enfeksiyon bulunur. 1 7

Çene osteonekrozu gelişirse, tedavisi için ağız cerrahına danışın. 1 7 Dental ameliyatlar durumu kötüleştirebilir. 1 7

Dental işlem gerektiren hastalarda, işlem öncesi tedavinin kesilmesinin çene osteonekroz riskini azalttığına dair veri bulunmamaktadır. 1 7 Risklerin ve faydaların bireysel olarak değerlendirilmesi üzerine diş tedavisi gerektiren hastaların temel yönetimi. 1 7

Şiddetli ve bazen de beceriksiz kemik, eklem ve / veya kas ağrısı, bifosfonat tedavisi ile nadiren bildirilmiştir. 1 5 7 8 18 Başlama zamanı, tedavi başlangıcından sonra 1 günden yıllara değişir (ortalama başlangıca yaklaşık 3 ay). 1 7 8 20 Ağır semptomlar ortaya çıkarsa, ilaç bırakmayı düşünün. Bu tür ağrı kesilme sonrasında genel olarak düzelir, ancak aynı ilaç veya başka bir bifosfonat ile daha sonra yeniden güdülenme üzerine tekrarlanabilir. 1 5 7 8 18

Atipik (subtrokanterik veya diyafizer) femur kırıkları çoğunlukla osteoporoz için bu ilaçları alan hastalarda bifosfonatların uzun süreli kullanımı (> 3 yıl) ile nadiren rapor edilmiştir. 28 29 30 31 Genellikle travma az ya da hiç görülmez ve ikili olabilir. 26 27 28 30 33 Sebepler belirlenmedi; Bisfosfonat almayan osteoporotik hastalarda atipik kırıklar da görülür. 28 29 30 31 Glukokortikoid, östrojen ve proton pompa inhibitörü terapisinin eşlik eden kullanımı riski artırabilir. 30 32 33 35

Atipik femur kırığı olasılığına karşı yeni uyluk veya kasık ağrısı ile başvuran hastaları değerlendirin; Kontralateral ekstremitenin değerlendirilmesini içerir. 26 27 28 30 Olası femur kırığı olan hastalarda bisfosfonat tedavisinin kesilmesini düşünün; Devam eden tedavinin yararları karşısında riskleri tartmak. 26 27 30 Bir femur şaft kırığı teyit edilmezse kesilmelidir. 28 29 30

Veriler çelişkili olmasına rağmen, bisfosfonatlar kullanılarak atriyal fibrilasyon riski olasılığı artar. 21 22 23 24 Uzun süreli (6 ay ila 3 yıl arası) kontrollü çalışmaların FDA analizi, plaseboya karşı bifosfonatlar (alendronat, ibandronat, risedronat veya zoledronik asit) alan hastalarda daha yüksek oranda atriyal fibrilasyon olduğunu saptamıştır; Bununla birlikte, her çalışmada yalnızca birkaç olay bildirilmiştir. 23 FDA bu güvenlik endişesini izlemeye devam ediyor. 23

Bazı kanıtlar (pazarlama sonrası deneyim ve gözlemsel çalışmalardan), oral bisfosfonatların kullanımı ile özofageal kanser riskinde artış arasında olası bir ilişkiyi önermektedir. 25 36 37 Ancak, çelişkili veriler nedeniyle, bu bulguları doğrulamak için 37 38 39 ek araştırmaya ihtiyaç duyulmaktadır. 36

FDA, oral bisfosfonatların yararlarının osteoporozlu hastalarda potansiyel risklerinden daha fazla olmaya devam ettiğini belirtiyor; Özofagus kanserinin özellikle kadınlarda nadir olduğunu düşünmek önemlidir. 36 37

Özofagus adenokarsinomasının bir öncüsü olan Barrett özofaguslu hastalarda oral bisfosfonatların önlenmesi önerilmiştir. 25

Bifosfonatlar ile olası böbrek toksisitesi (örn. Böbrek fonksiyonunun bozulması ve nadiren böbrek yetmezliği). Böbrek yetmezliği, diğer nefrotoksik ilaçlarla eşzamanlı tedavi, önceden varolan böbrek hastalığı, dehidrasyon, dozaj, infüzyon hacmi ve oranı ve birlikte birden fazla tedavi döngüsü ile birlikte görülen hastalarda risk daha fazla olabilir. 4 7 8 9 10 11

Ağır böbrek yetmezliği olan hastalarda (S cr> 2.3 mg / dL veya Cl cr <30 mL / dakika) kullanım önerilmez. 1 7 Hastaları renal bozulmaya yatkın hale getiren risk faktörlerini değerlendirin. 7 8 Her bir IV dozdan önce S cr'yi ölçün. 7 Böbrek fonksiyonunun bozulması halinde tedaviyi bırakın. 7 Kategori C. 1 7 Sıçanlarda süte dağıldı; Insan sütüne dağıtılan bilinmiyor. 1 7 Dikkatli kullanın. 1 7 Çocuklarda güvenlik ve etkinlik bulunmamaktadır. 1 7 18 Çocuklarda kullanım için belirtilmemiştir. 18 Emniyet ve etkililik açısından genç yetişkinlere göre önemli farklılıklar olmaz, ancak artan duyarlılık göz ardı edilemez. 1 7 Renal fonksiyonlarda yaşa bağlı azalmalar göz önünde bulundurulmalıdır. 18 Ağız yolu: Ağır böbrek yetmezliği olan hastalarda tavsiye edilmez (CL cr <30 mL / dakika). 1 18 IV: Ağır böbrek yetmezliği olan hastalarda (CIr <30 mL / dakika, S cr> 2.3 mg / dL) uygulamayın. 7 18

Oral: Üst solunum yolu enfeksiyonu, 1 sırt ağrısı, 1 dispepsi, 1 2 5 bronşit, ekstremitelerde 1 ağrı, 1 5 karın ağrısı, 1 diyare, 1 hipotansiyon, 1 pnömoni, 1 miyalji, 1 artralji, 1 idrar Enfeksiyon, 1 bulantı 1

IV: Artralji, 7 8 16 17 sırtüstü ağrı, 7 hipertansiyon, 7 karın ağrısı. 7

CYP izoenzimlerini (yani CYP1A2, 2A6, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 veya 3A4) 7 indüklemez veya inhibe etmez ve metabolize edilmez. 1 4 7

Tabletler, iki değerlikli katyonlar (örneğin alüminyum, kalsiyum, magnezyum, demir) içeren antiasitler veya mineral takviyeleri ile birlikte kullanıldıklarında farmakokinetik etkileşim (ibandronatın emiliminin azalması). 1 5 44 Bu tür ilaçlardan veya takviyeden ≥60 dakika önce tabletleri uygulayın. 1 5

Farmakokinetik etkileşimler olası değildir. 1

Hayvanlardaki sınırlı verilere dayanarak böbrek boru nakliyesi yoluyla atılmamaktadır. 1 4 7 Farmakokinetik etkileşim ihtimali düşüktür. 1 4

Potansiyel farmakolojik etkileşim (böbrek toksisitesi riski artar). 4 7 8 9 10 11 12 Eşzamanlı nefrotoksik ajan alan hastaların değerlendirilmesi. 1 7 (Bkz. Uyarılar altındaki Böbrek Etkileri.)

İlaç

Etkileşim

Yorumlar

Kemik görüntüleme ajanları

Kemik görüntüleme ajanlarının kullanımına müdahele etme potansiyeli 1 7

Histamin H2 alıcısı antagonistleri

İbandronatın oral biyoyararlanımının artması 1 4 44

Artan advers üst GI etkilerine dair bir kanıt yok 1 18

Klinik olarak önemli sayılmamaktadır 1 4

Melfalan

IV ibandronat ile olası farmakokinetik etkileşim 7

NSAIA’lar

Artan advers üst GI etkilerinin kanıtı yok 1

Dikkatli birlikte kullanın 1

Prednizolon

IV ibandronat ile olası farmakokinetik etkileşim 7

Tamoksifen

IV ibandronat ile olası farmakokinetik etkileşim 1 7

Mutlak (IV uygulama ile karşılaştırıldığında) oral biyoyararlanımı yaklaşık% 0.6’dır. 1 4 16

Tedavi başlangıcından 1-3 ay içinde kemik döngüsünde azalma görülür; 6 ayda gözlenen maksimum etkiler. 1 7 44

Kemik döngüsünün biyokimyasal belirteçleri tedavinin kesilmesinden sonraki 12 aydan uzun bir süreye geri döndü. 44

Ormancık koşullarında uygulama ile karşılaştırıldığında biyoyararlanım standart bir kahvaltı ile uygulandığında% 90 azalmıştır. 1 KMY üzerindeki biyoyararlanım ve etki, yiyecek ve içeceklerin oral uygulamayı takiben 60 dakikadan az bir sürede alındığında azalmıştır. 1

Böbrek yetmezliği (Cl cr 40-70 mL / dakika) olan hastalarda, AUC normal renal fonksiyonu olan hastalarda (Cl cr> 90 mL / dakika) karşılaştırıldığında% 55 artmıştır. 7 Ağır böbrek yetmezliği olan hastalar (Cl cr <30 mL / dakika) sağlıklı bireylere kıyasla AUC'de> 2 kat artışa sahiptir. 7 44

Vücutta yaygın olarak dağılmış ve kemiğe yeniden dağıtılmıştır. 4 44 Daha sonra ilaç, sistematik olarak kemik döngüsü vasıtasıyla serbest bırakılır. 1 4 Süt içine dağıtılan bilinmiyor. 7

Terapötik ilaç konsantrasyonlarında% 84-99.5. 1 4 7 44

Metabolizmaya dair bir kanıt yok. 7 16

Değiştirilmemiş ilaç ve dışkılarda (emilmemiş ilaç) idrarla atılır (dolaşımdaki dozun% 50-60’ı). 1 4 7 44

Görünür oral terminal yarı ömrü 37-157 saattir; Doza bağımlıdır. 1

Görünür IV terminal yarılanma ömrü 4.6-25.5 saattir; Doza bağımlıdır. 7

Asyalılar ile beyazlar arasında ırkla ilgili farmakokinetik farklılıklar yoktur; Diğer ırklar incelenmedi. 44 Farmakokinetik cinsiyete göre değişmez. 1 44

Pediatrik hastalarda farmakokinetiği değerlendirilmemiştir. 1 44 İbandronat olarak çalışılmayan karaciğer yetmezliği olan hastalarda farmakokinetik karaciğerde metabolize değildir. 1

25 ° C (15-30 ° C’ye maruz kalabilir). 1

25 ° C (15-30 ° C’ye maruz kalabilir). 7

Eşzamanlı kullanımdan kaynaklanan sistemik etkileşimler hakkında bilgi için, bkz. Etkileşimler.

Kalsiyum içeren solüsyonlar veya diğer IV ilaçlarla karıştırmayın. 7

Kemik içine dahil edilir ve doz bağımlı bir şekilde osteoklast aracılı kemik rezorpsiyonunu seçici olarak inhibe eder. 1 4 7 44

Postmenopozal osteoporozlu hastalarda kemik resorpsiyon biyokimyasal belirteçlerini azaltır. 1 7 44

KMY 2 3 13’ü korur veya arttırır ve menopoz sonrası kadınlarda kemik kütlesini arttırır. 1 4 5 7

Üreticinin hasta bilgilerinin bir kopyasını hastaya sunmanın önemi. 1 7

Önerilen yaşam tarzı değişikliklere (ör. Egzersiz, kalsiyum ve vitamin D takviyesi) bağlılığın önemi. 1 5

Doğru oral uygulamanın önemi (ör., Idareden önce, beslenmeden ve içeceklerden (maden suyu da dahil) düz sudan başka içeceklerden kaçınılması, idareyi takiben ≥60 dakika yatmamasının önemi). 1 5 18 (Bkz. Uyarılar altındaki GI Etkileri.)

Vitaminler, kalsiyum veya antasitler almamanın önemi Ağızdan yapılan ibandronat alımının ≤60 dakikası. 1 5

Çiğneme ya da emme olmaksızın, bütün tabletleri yutma zorunluluğu. 1 5

Kaybedilen bir dozun tedavisinde tedavinin nasıl başlayacağını gözden geçirmenin önemi. 1 5 7

Özofageal hastalığın semptomları (örneğin yeni veya kötüleşen disfaji, yutma, retrosternal ağrı, mide ekşimesi üzerindeki güçlük veya ağrı) durumu klinik hekimi bilgilendirmek ve sözlü ibandronat kullanımını durdurmanın önemi. 1 5

Ağır kemik ağrısı, eklem ağrısı, kas ağrısı veya çene problemleri gelişirse bir klinisyene bilgi verilmesinin önemi. 5 8

Klinisyenleri hamile kalmayı planlayan ya da hamile kalmayı planlayan kadınların önemi veya emzirmek için planlama. 1 5 8

Reçeteli ve OTC ilaçları (vitaminler, takviye maddeleri, antasitler) yanı sıra eşlik eden hastalıklar (örneğin mevcut disfaji, özofageal bozukluklar, böbrek yetmezliği) dahil mevcut veya düşünülmüş eşlik eden tedaviyi klinisyenlere bildirmenin önemi. 1 5 8

Hastalara diğer önemli önleyici bilgiler konusunda tavsiyede bulunmanın önemi. 1 (Dikkatlere bakın.)

Ticari olarak bulunan ilaç preparatlarındaki yardımcı maddeler bazı kişilerde klinik olarak önemli etkilere sahip olabilir; Ayrıntılar için özel ürün etiketlemesine başvurun.

Bu müstahzarlardan bir veya daha fazlasının eksikliği hakkında bilgi edinmek için lütfen ASHP İlaç Kıtlığı Kaynak Merkezi’ne başvurun.

Yollar

Dozaj Formları

Güçlü yönler

Marka isimleri

Üretici firma

Oral

Film kaplı tabletler

2.5 mg (ibandronat)

Boniva (povidonla birlikte)

Roche (aynı zamanda GlaxoSmithKline tarafından teşvik edildi)

150 mg (ibandronat)

Boniva (povidonla birlikte)

Roche (aynı zamanda GlaxoSmithKline tarafından teşvik edildi)

Enjeksiyon, sadece IV kullanımı için

Ml başına 1 mg (ibandronat)

Boniva (İğne ve sürüntüler içeren önceden doldurulmuş şırınga içinde mevcuttur)

Roche (aynı zamanda GlaxoSmithKline tarafından teşvik edildi)

AHFS DI Essentials. , Seçili Düzeltmeler 14 Mart 2012.

1. Roche Laboratuarları. Boniva (ibandronat sodyum) tabletleri reçete yazarken. Nutley, NJ; 2011 Ocak.

2. McClung MR, Wasnich RD, Recker R ve diğerleri. Oral günlük ibandronat, osteoporoz olmaksızın erken postmenopozal kadınlarda kemik kaybını önlüyor. J Bone Miner Res. 2004; 19: 11-8. [PubMed 14753731]

3. Chesnut CH, Skag A, Christiansen C ve ark. Postmenopozal osteoporozda günlük ya da aralıklı uygulanan oral ibandronatın kırık riski üzerine etkisi. J Bone Miner Res. 2004; 19: 1241-9. [PubMed 15231010]

4. Barrett J, Worth E, Bauss F ve ark. Ibandronat: klinik farmakolojik ve farmakokinetik güncelleme. J Clin Pharmacol. 2004; 44: 951-65. [IDIS 519745] [PubMed 15317823]

5. Roche Laboratuarları. Boniva (ibadronat sodyum) hasta bilgilerini tabletler. Nutley, NJ; 2011 Ocak.

6. Ulusal Osteoporoz Vakfı. Osteoporozun önlenmesi ve tedavisi için hekim kılavuzu. Washington DC; Ulusal Osteoporoz Vakfı web sitesinden ().

7. Roche İlaçlar. Boniva (ibandronat sodyum) enjeksiyon reçete yazma bilgisi. Nutley, NJ; 2011 Mayıs.

8. Roche İlaçlar. Boniva (ibandronat sodyum) enjeksiyon hasta bilgileri. Nutley, NJ; 2011 Mayıs.

9. Binbaşı P, Lortholary A, Han J ve ark. Zoledronik asit, malignite hiperkalsemi tedavisinde pamidronattan daha üstündür: iki randomize, kontrollü klinik çalışmanın bir havuz analizi. J Clin Oncol. 2001; 19: 558-67. [IDIS 460631] [PubMed 11208851]

10. Brown DL, Robbins R. Bifosfonatların terapötik uygulamalarında gelişmeler. J Clin Pharmacol. 1999; 39: 651-60. [IDIS 430233] [PubMed 10392318]

11. Cheer SM, Noble S. Zoledronic asit. İlaçlar. 2001; 61: 799-805. [PubMed 11398911]

12. Rosen LS, Gordon D, Kaminski M ve ark. Göğüs kanseri veya osteolitik multipl miyelom lezyonlarında iskelet metastazlarının tedavisinde polidonat’a karşı zoledronik asit: faz III, çift kör, karşılaştırmalı çalışma. Cancer J. 2001; 7: 377-87. [PubMed 11693896]

13. Migliorati CA, Casiglia J, Epstein J ve ark. Bifosfonata bağlı osteonekroz hastalarının bakımını yönetmek: Amerikan Oral Tıp Akademisi pozisyon kağıdı. J Am Dent Doç. Dr. 2005; 136: 1658-68. [PubMed 16383047]

14. Novartis. Zometa (zoledronik asit) enjeksiyon reçete yazısı. East Hanover, NJ; 2005 Nis.

15. Reginster JY, Adami S, Lakatos P ve ark. Postmenopozal osteoporozda aylık aylık oral ibandronatın etkinliği ve tolere edilebilirliği: MOBILE çalışmasından 2 yıl sonuç. Ann Rheum Dis [seri çevrimiçi]. 26 Ocak 2006. At.

16. Reginster JY. Postmenopozal osteoporozun tedavisinde oral ve intravenöz ibandronat: kapsamlı bir derlemedir. Curr Pharm Des. 2005; 11: 3711-28. [PubMed 16305506]

17. Delmas PD, Adami S, Strugala C ve diğ. Osteoporozlu postmenopozal kadınlarda intravenöz ibandronat enjeksiyonu: Bir yıllık sonuç, dozlama intravenöz uygulama çalışmasının formudur. Artrit Rheum. 2006; 54: 1838-46. [PubMed 16729277]

18. Roche Pharmaceuticals, Nutley, NJ: Kişisel iletişim.

19. İlaç Değerlendirmesi ve Araştırma Merkezi, Gıda ve İlaç İdaresi Merkezi. FDA Alert: Bisfosfonatlar hakkında bilgi (Actonel, Actonel + Ca, Aredia, Boniva, Didronel, Fosamax, Fosamax + D, Reclast, Skelid ve Zometa olarak pazarlanmaktadır 2008 Jan 7. FDA web sitesinden erişilebilir.

20. Wysowski DK, Chang JT. Alendronat ve risedronat: şiddetli kemik, eklem ve kas ağrısı raporları. Arch Intern Med. 2005; 165: 346-7. [PubMed 15710802]

21. Black DM, Delmas PD, Eastell R ve ark. Postmenapozal osteoporoz tedavisinde yılda bir kez zoledronik asit. N Engl J Med. 2007; 356: 1809-22. [PubMed 17476007]

22. Cummings SR, Schwartz AV, Black DM. Alendronat ve atriyal fibrilasyon. N Engl J Med. 2007; 356: 1895-6. [PubMed 17476024]

23. Uyuşturucu Değerlendirme ve Araştırma Merkezi, Gıda ve İlaç İdaresi Merkezi. Bisfosfonatların devam etmekte olan güvenlik incelemesi hakkındaki 1 Ekim 2007 erken komisyonu için güvenlik incelemesinin güncellenmesi. Bisfosfonatlar: alendronat (Fosamax, Fosamax artı D) etidronat (Didronel), ibandronat (Boniva), Pamidronat (Aredia), risedronat (Actonel, Actonel w / kalsiyum), tiludronat (Skelid) ve zoledronik asit (Reclast, Zometa). 2008 Kasım 12. FDA web sitesinden edinilebilir. 2008 Kasım 21 erişildi.

24. Novartis. Zoledronik asit (Reclast) enjeksiyon reçeteleme bilgisi. Doğu Hanover, NJ. 2008 Haziran.

25. Wysowski DK. Oral bifosfonat kullanan özofagus kanseri raporları. N Engl J Med. 2009; 360: 89-90. Mektup. [PubMed 19118315]

26. Gıda ve İlaç İdaresi. Boniva (ibandronat sodyum) tabletleri [2010 Ekim 13: Hoffman-LaRoche]. Güvenlik etiketi değişikliği ve REMS bildirimi. MD; Silver Spring; 2010 Ekim 13). FDA web sitesinden. ().

27. Gıda ve İlaç İdaresi. Boniva (ibandronat sodyum) enjeksiyonu [2010 Ekim 13: Hoffman-LaRoche]. Güvenlik etiketi değişikliği ve REMS bildirimi. MD; Silver Spring; 2010 13 Ekim. FDA web sitesinden. ().

28. Gıda ve İlaç İdaresi. FDA uyuşturucu güvenliği iletişimi: Osteoporoz ilaçları, bifosfonatlar ve atipik kırıklar için güvenlik güncellemesi. MD; Silver Spring; 2010 13 Ekim. FDA web sitesinden. (). 2010 Kasım 4’e erişti.

29. Gıda ve İlaç İdaresi. FDA MedWatch etiket değişikliği: Alendronat (Fosamax olarak pazarlanmaktadır), kollektififerol (Fosamax plus D olarak pazarlanmaktadır) ile alendronat, Actonel ve Atelvia olarak pazarlanan risedronat, kalsiyum karbonatlı risedronat (Actonel olarak pazarlanmaktadır) içeren bisfosfonatlar için olağandışı kırık güncellemesi Kalsiyum ile), ibandronat (Boniva olarak pazarlanmaktadır) ve zoledronik asit (Reclast olarak pazarlanmaktadır). MD; Silver Spring; 2010 13 Ekim. FDA web sitesinden. (). 2010 Kasım 4’e erişti.

30. Shane E, Burr D, Ebeling PR et al. Atipik subtrokanterik ve diaphyseal femur kırıkları: Amerikan Kemik ve Mineral Araştırmaları Derneği’nin görev gücünün raporu. J Bone Miner Res. 2010; 25: 2267-94. [PubMed 20842676]

31. Gıda ve İlaç İdaresi. FDA Haber Bülteni: Bifosfonatlar ile uyluk kemik kırığı için olası artmış risk. MD; Silver Spring; 2010 13 Ekim. FDA web sitesinden. (). 2010 Kasım 4’e erişti.

32. Giusti A, Hamdy NA, Papapoulos SE. Femur ve bisfosfonat tedavisinin atipik kırıkları: Vaka / vaka serisi çalışmalarının sistematik bir derlemesidir. Kemik. 2010; 47: 169-80. [PubMed 20493982]

33. Girgis CM, Sher D, Seibel MJ. Atipik femur kırıkları ve bifosfonat kullanımı. N Engl J Med. 2010; 362: 1848-9. [PubMed 20463351]

34. Sellmeyer DE. Uzun süreli bisfosfonat tedavisinin potansiyel bir komplikasyonu olarak atipik kırıklar. JAMA. 2010; 304: 1480-4. [PubMed 20924014]

35. Schmidt GA, Horner KE, McDanel DL et al. Uzun süreli bisfosfonat tedavisinin riskleri ve faydaları. Am J Sağlık Sist Pharm. 2010; 67: 994-1001. [PubMed 20516469]

36. Gıda ve İlaç İdaresi. FDA uyuşturucu güvenliği iletişimi: Oral osteoporoz ilaçlarının (bisfosfonatlar) ve özofageal kanser riski olasılığının devam eden güvenliği gözden geçirilmesi. Rockville, MD; 21 Temmuz 2011. FDA web sitesinden edinilebilir. 2011 Eylül’ü 12 erişti.

37. Yeşil J, Czanner G, Reeves G ve diğ. Oral bisfosfonatlar ve özofagus, mide ve kolorektum kanseri riski: İngiltere’de birincil bakım kohortunda vaka kontrolü. BMJ. 2010; 341: c4444. [PubMed 20813820]

38. Cardwell CR, Abnet CC, Cantwell MM ve ark. Oral bisfosfonatlara maruz kalma ve özofagus kanseri riski. JAMA. 2010; 304: 657-63. [PubMed 20699457]

39. Abrahamsen B, Eiken P, Eastell R. Oral bisfosfonat kullanan özofagus kanseri hakkında daha fazla bilgi. N Engl J Med. 2009; 360: 1789; Yazar cevabı 1791-2.

40. Abrahamsen B, et al. Alendronat kullananlarda özofagus ve kanser insidansı ve mortalite riski: ulusal bir kohort çalışması. Avrupa Kireçli Doku Topluluğu ve Uluslararası Kemik ve Mineral Topluluğu’nun 3. Ortak Toplantısında sunuldu. Atina, Yunanistan: 10 Mayıs 2011. Özet No. 0C29.

41. Solomon DH, Patrick A, Brookhart MA. Oral bifosfonat kullanan özofagus kanseri raporlarıyla ilgili daha fazla bilgi. N Engl J Med. 2009; 360: 1789-90; Yazar cevabı 1791-2. [PubMed 19391255]

42 Ross PD. Osteoporoz: sıklık, sonuçlar ve risk faktörleri. Arch Intern Med. 1996; 156: 1399-411. [IDIS 370197] [PubMed 8678708]

43. Eastell R. Postmenapozal osteoporozun tedavisi. N Engl J Med. 1998; 338: 736-46. [IDIS 402219] [PubMed 9494151]

44. Kehoe T, Colman E. Boniva (Ibandronat sodyum) FDA onay paketi, Tıbbi inceleme. NDA No 21-455. Rockville, MD; 2003 16 Mayıs.